Privacybeleid

 Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u verstrekt op de dansaertdreams.be website ("Website"), "Dansaert Dreams" mobiele applicatie ("Mobiele applicatie") en elk van hun gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten") worden verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("gebruiker", "u" of "uw") en deze website-exploitant en ontwikkelaar van mobiele applicaties ("exploitant", "wij", "ons" of "onze"). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, erkent u dat u de voorwaarden van dit beleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Verzamelen van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom passen we het geen logboeken-beleid toe. We mogen slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de Services te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen met betrekking tot het gebruik en het verkeer van de Services. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de Services aan u beschikbaar te stellen of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten we mogelijk bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- Reageer op vragen en bied ondersteuning
- Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
- Run en beheer de Services

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens hangt af van hoe u omgaat met de diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

 Houd er rekening mee dat we volgens sommige wetgevingen mogelijk informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In elk geval zullen we graag de specifieke rechtsgrondslag verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Vrijgeven van informatie

 Afhankelijk van de gevraagde Services of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een service te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen we uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, alle andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen waarop we vertrouwen om te helpen bij de werking van de Services die voor u beschikbaar zijn. We delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derden. Deze serviceproviders zijn niet geautoriseerd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om namens ons services te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden van wie het privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze derden krijgen persoonlijke informatie die ze alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen vrijgeven indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bescherm uw veiligheid of de veiligheid van anderen, fraude onderzoeken of reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaring van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet. We kunnen alle geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw persoonlijke gegevens of deze bevatten nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u heeft het recht om uw toestemming in te trekken als u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw gegevens te beperken, in welk geval wij uw gegevens voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan deze op te slaan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw persoonlijke gegevens van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via de diensten. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de diensten zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar ons via de Services Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. U moet ook oud genoeg zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen).

Cookies

De Services gebruiken "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om de Services uit te voeren. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. U kunt hier meer te weten komen over cookies en hoe ze werken.

Do Not Track

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die websites die u bezoekt, aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteit wordt bijgehouden. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze in de loop van de tijd verschillende websites bezoeken. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren, is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Services nog niet ingesteld om de Do Not Track-signalen van uw browser te interpreteren of erop te reageren. Niettemin, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken we ons gebruik en verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

Links naar andere bronnen

De Services bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Services verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

We beveiligen de informatie die u op computerservers verstrekt in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die onder haar beheer en bewaring valt. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn op internet die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Services worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen ondanks alle inspanningen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de Services in gevaar is gebracht of dat Persoonsgegevens van gebruikers zijn bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijk passende maatregelen nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek, zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Als we dat doen, plaatsen we een bericht op de Services en sturen we u een e-mail.

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden met betrekking tot de services van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke informatie behandelen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte stellen, zoals via de door u verstrekte contactgegevens. Elke bijgewerkte versie van dit beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. We zullen echter niet, zonder uw toestemming, uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services. Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van de privacybeleidgenerator op https://www.websitepolicies.com/privacy-policy-generator

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@dansaertdreams.be.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 11 mei 2021

 
 
 
 
 
 
Deel